parallax background

حیوانات

شیر (سلطان جنگل)


گونه‌ای پستاندار گوشت‌خوار ازخانواده گربه‌سانلن است. با بدنی بزرگ که وزنش در میان نرها گاه به ۲۵۰ کیلوگرم می‌رسد، این جانور نیرومند دومین عضو بزرگ‌جثه سرده خود پس از ببر است.

شیرها ساختار اجتماعی مشخصی ندارند و در جامعه‌ای برابر و بدون رده‌بندی زندگی می‌کنند. آن‌ها به صورت گروهی به شکار می‌روند و شکار کردن بیشتر بر دوش شیرهای ماده است. با آنکه شیرهای نر شکار نمی‌کنند اما وظیفهٔ محافظت از گروه و قلمرو آن را بر دوش دارند. اما شیرهای نر نیز می‌توانند برای خود شکار کنند. همچنین میزان موفقیت هر دو جنس تقریباً برابر است.[۸] قلمرو شیر می‌تواند تا ۲۶۰ کیلومتر مربع را پوشش دهد.
گربه‌سان بزرگ

تایگون ها (ببشیر)


جالب ترین گونه حیوانی در این باغ وحش، «تایگون ها» هستند که حاصل پیوند ببر و شیر است. تایگون ها برای اولین بار 15 سال پیش در آمریکا مشاهده شدند و نمونه این حیوان در باغ وحش مشهد نیز وجود دارد.

آیا میدانید ببشیر چیست؟

گربه‌سانی است که از آمیزش و جفت‌گیری ببر نر و شیر ماده زاده می‌شود. پشت گوش‌هایی کمی سپید رنگ، تنی با رنگی میانهٔ شیر و ببر و چهره ای با لکه‌هایی چون پدر، از ویژگی‌های این گربه‌سان بزرگ‌تن است. تازش بردن به طعمه از پشت سر که از ویژگی‌های ببر است، میراثی است که ببشیر از پدر خود دریافت کرده است. صدای غرش ببشیر نیز همانند غرش ببر است.